Liu Institute New Orleans

Liu Institute New Orleans

Liu Institute New Orleans

– Master Liu (De Ru) is a 31st generation disciple of the Shaolin Temple and head master of the institute. He teaches many internal/external disciplines including Shaolin Kungfu/Wushu, Taiji, Qigong, San Shou and Health Wellness Programs.

Liu Institute New Orleans

– Master Liu (De Ru) is a 31st generation disciple of the Shaolin Temple and head master of the institute. He teaches many internal/external disciplines including Shaolin Kungfu/Wushu, Taiji, Qigong, San Shou and Health Wellness Programs.


Categories


Kung Fu

Leave a Reply

*