Shito-Ryu Itosu-Kai Canada

Shito-Ryu Itosu-Kai Canada

Shito-Ryu Itosu-Kai Canada

– Located Toronto, Ontario, Canada. Class details, instructors, history and events.

Shito-Ryu Itosu-Kai Canada

– Located Toronto, Ontario, Canada. Class details, instructors, history and events.


Categories


Karate

Leave a Reply

*